Serwis

                                                  
Autoryzowany serwis
Reklamacje
Warunki gwarancji
Utylizacja

Autoryzowany serwis

Fast Poland Sp. z o.o.  
ul. Kwietniowa 36
05-090 Wypędy, Poland, EUROPE


Tel.: +48 22 102 16 90
E-mail: serwis@fastpoland.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek 8:00 – 16:00 
Wtorek 8:30 – 16:00
Środa 8:30 – 16:00
Czwartek 8:30 – 16:00
Piątek 8:30 – 16:00

Zobacz na mapie >

Reklamacje

W celu złożenia reklamacji prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza dostępnego w zakładce kontakt.
Klinkij w >> [link] <<
 

Warunki gwarancji


Każdy produkt jest objęty gwarancją przez okres 24 miesięcy od daty zakupu. Gwarancja ma zastosowanie jedynie w odniesieniu do towarów wykorzystywanych do wspólnego użytku domowego. W przypadku zakupu na Fakturę Vat okres gwarancji ulega skróceniu do jednego roku. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych. Niesprawny produkt może być reklamowany:
1.  w sklepie, w którym produkt został zakupiony
2. poprzez Serwis Fast Poland –
ul. Kwietniowa 36, 05-090 Wypędy, Poland, EUROPE, tel.: +48 500 332 650, e-mail: serwis@fastpoland.pl.
Klient jest zobowiązany do  współpracy w celu potwierdzenia wady, które zostały zareklamowane. Reklamowane produkty muszą spełniać ogólnie przyjęte normy higieny, w przeciwnym razie serwis ma prawo odmówić przyjęcia produktu. W przypadku zakwalifikowanego roszczenia, okres gwarancji zostanie przedłużony o okres od dnia złożenia reklamacji do dnia przyjęcia produktu przez reklamującego lub daty, do której reklamujący jest zobowiązany do odbioru towaru. Aby uzyskać obsługę w ramach niniejszej gwarancji, klient jest zobowiązany do okazania: dowodu zakupu, karty gwarancyjnej z pieczątką sklepu, karty gwarancyjnej z wpisem instalatora (jeżeli urządzenie wymaga instalacji przez osobę z uprawnieniami do instalacji danego urządzenia.)

Gwarant odpowiada przed Nabywcą wyłącznie za wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie. Gwarancją nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn, a w szczególności w wyniku:
- nieprawidłowego użytkowania lub zastosowania
- nieprawidłowego doboru produktu do warunków istniejących w miejscu użytkowania
- nieprawidłowego montażu, konserwacji, magazynowania i transportu produktu
- uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych lub celowego uszkodzenia produktu i wywołania w nim wady
- uszkodzeń produktu powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta materiałów
- uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych, czynników noszących znamiona siły wyższej (pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne itp.)
- wadliwego działania urządzeń mających wpływ na działanie produktu.
Gwarancja nie obejmuje części podlegających normalnemu zużyciu oraz części i materiałów eksploatacyjnych, takich jak: filtry, żarówki, baterie, słuchawki, kable połączeniowe) Akumulatory objęte są 6-miesięczną gwarancją. Jeżeli produkt został uszkodzony przez naprawy, modyfikacje lub inne działania wykonywane przez osobę nieuprawnioną.
Dane na temat produktu, przedstawione w dokumentach różnią się od danych o produkcie oraz w przypadku, gdy nie można zidentyfikować produktu według przedstawionych dokumentów np. brak  tabliczki znamionowej, brak numeru seryjnego lub plomby gwarancyjnej.

Utylizacja zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych


Ten symbol na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że ​​produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny. Produkt z takim oznaczeniem  należy przekazać do punktu zbiórki w celu recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zwrócić produkty do lokalnego sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego nowego produktu .
Prawidłowa utylizacja produktu pomaga oszczędzać cenne zasoby naturalne i  zapobiega negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzi, które mogłoby być zagrożone na skutek niewłaściwej utylizacji odpadów. W sprawie szczegółów dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych należy kontaktować się z lokalnymi instytucjami odpowiedzialnymi za recykling oraz utylizację odpadów lub ze sprzedawcą w sklepie.  
To urządzenie jest zgodne z  przepisami UE dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa elektrycznego.
Zmiany w tekście, wyglądzie urządzenia i specyfikacji technicznej mogą nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia i zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania tych zmian.
 
Instrukcja i informacje dotyczące utylizacji zużytych materiałów i opakowań

Opakowania mogą być wyrzucane na składowiskach odpadów komunalnych


 
Anuluj
porównujesz -
Porównaj