Zwroty i reklamacje

Zwroty

Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży prosimy:
   1.  Przesłać wypełniony formularz zwrotu na adres e-mailowy: sencorpl@fastpoland.pl
   2. Oryginał formularza prosimy umieścić w przesyłce
   3. Towar wraz z dowodem zakupu i danymi do przelewu zwrotnego prosimy wysłać na adres:

   Magazyn FAST Poland (GLP LOGISTICS CENTER)
   ZWROTY
   ul. Kwietniowa 36
   05-090 Wypędy

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
W ciągu kilku dni po otrzymaniu przez nas paczki oraz zaakceptowaniu zwrotu, zrealizujemy zwrot należności za zwracane produkty.
 

Procedura reklamacyjna

1. Obsługę posprzedażową dla produktów marki Sencor świadczy serwis centralny firmy FAST Poland.

2. Serwis firmy FAST Poland świadczy usługi posprzedażowe wyłącznie dla produktów pochodzących z dystrybucji firmy Fast Poland. 

3. Reklamowany produkt należy dostarczyć na adres:  
    Magazyn FAST Poland (GLP LOGISTICS CENTER)
    REKLAMACJE
    ul. Kwietniowa 36
    05-090 Wypędy

4. Do każdego urządzenia należy dołączyć:
• Dowód zakup towaru przez klienta (gwarancja)
• Informację, z jakiego powodu urządzenie jest reklamowane 
• Reklamacje bez powyższych dokumentów nie będą rozpatrzone, towar zostanie odesłany do nadawcy bez naprawy. 

5. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć kompletne urządzenia wraz z akcesoriami (np. bateria, zasilacz, przewód zasilający itp) 

6. Decyzję o sposobie rozpatrzenia reklamacji podejmuje serwis firmy FAST Poland. 

7. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni (licząc od dnia dostarczenia towaru do serwisu). Całkowity okres naprawy może ulec wydłużeniu o czas wykonania czynności wysyłkowych oraz czas oczekiwania na zamówione części zamienne 

8. Serwis gwarancyjny firmy FAST Poland pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

9. Dane kontaktowe do serwisu: tel. 697 690 228, email: serwis@fastpoland.pl
 

Klauzula informacyjna
przetwarzanie danych osobowych


Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Fast Poland sp. z o.o. z siedzibą w Wypędach (05-090 Wypędy) przy ul. Kwietniowa 36, NIP 525-233-26-55 / REGON 140120916

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych lub z wyznaczonym inspektorem ochrony danych na adres e-mail:  iod@fastpoland.pl 

3. Pani/a dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu reklamacji, w związku z koniecznością wywiązania się obowiązku wynikającego z zawartej umowy, a także obowiązków administratora, wynikających z przepisów ustawy z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny i ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO).

4. Administrator może także przetwarzać dane w celu i zakresie niezbędnym do obrony przed roszczeniami, w związku z jego prawnie usprawiedliwionym interesem (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Podanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu reklamacyjnego.

6. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione operatorom pocztowym, firmom kurierskim i innym podmiotom współpracującym w procesie reklamacji.

7. Pani/a dane osobowe przechowywane będą przez czas rozpatrywania i zakończenia procesu reklamacji.

8. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).

10. Pani/a dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

 

Anuluj
porównujesz -
Porównaj